Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.e-commercemagazine.nl, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd door de auteurs en/of uitgever onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.e-commercemagazine.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.e-commercemagazine.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.e-commercemagazine.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.e-commercemagazine.nl verkregen is.

LinkedInDelen